ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Název služby: „Poradenství a asistence osobám vracejícím se z VTOS s důrazem na jejich rodinné zázemí

Forma posyktování: terénní a ambulantní

Obecným cílem služby je pomoc osobám ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění z něj skrze poskytování odborného poradenství za účelem:

- prevence sociálního propadu na svobodě a možné recidivy

- posilování rodinného zázemí odsouzených včetně rodičovské role

Cílová skupina služby:

- osoby ve a po výkonu trestu odbětí svobody, příp. osoby podmíněně odsouzené 

- odsouzení rodiče

- rodiny odsouzených

Odborné poradenství si klade za konkrétní cíl vedle přípravy uživatelů služby na propuštění rovněž posilování jejich rodinného zázemí. Jednak skrze poradenství jejich rodinám, jednak skrze specializované poradenství zaměřené na zvládnutí orientace v rodičovských právech, právech dětí a formální komunikace s pěstouny a dětskými domovy pečujícími o jejich děti. Součástí rodinného poradenství je rovněž úvod do psychologie dětí a poradenství zaměřené na optimální komunikaci odsouzeného rodiče s dětmi.

Aktivity služby

A/oblast návrat z vězení

- kontaktování a návštěvy odsouzených před koncem VTOS 

- sestavení plánu kroků pro úspěšný návrat uživatele služby z vězení 

- poradenství formou individuálních pohovorů

- sociální a právní poradenství formou prezentací a besed pro odsouzené

Témata poradenství: dluhy, závazky, občanské a rodinné právo, podmíněné propuštění z VTOS, orientace v sociálních službách, možnostech ubytování, možnostech hledání a nalezení zaměstnání, v systému hmotné nouze apod.

B/oblast rodina odsouzeného

 - přednášky s besedami na téma rodičovských práv, práv dětí, práv pěstounů, rozsahu kompetencí OSPOD, soudů, dětských domovů (DD)

- Individuální poradenství odsouzeným rodičům ve věznicích: řešícím absenci kontaktu s dítětem, vzájemnou komunikaci, konflikty s pečujícími osobami, DD, roli OSPOD apod.

 - individuální právní a sociální poradenství rodinám a blízkým odsouzených a osob po VTOS (chod vězeňství, práva a povinností odsouzených, nabídka postpenitenciárních služeb, oblast podmíněného propuštění)

Působnost a formy služby

Služby poskytujeme zejména v Praze, ve Středočeském kraji, dále v Ústeckém kraji, v Kraji Vysočina, v Moravskoslezském kraji a v Karlovarském kraji, podle zájmu věznic, odsouzených a osob po VTOS a jejich rodin i jinde. Pro Prahu a SK je adresa služby Krakovská 21, Praha 1, v dalších krajích pouze terénní forma. Formou služby je rovněž poradenství telefonické, on -line a korespondenční.


SOCIÁLNÍ REHABILITACE

„Asistence osobám vracejícím se z VTOS s důrazem na jejich rodinné zázemí

Obecným cílem služby je pomoc osobám ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění z něj se sníženými schopnostmi adaptace na podmínky běžného života skrze sociální rehabilitaci za účelem:

- prevence sociálního propadu na svobodě

-aktivizace samostatných možností a schopností uživatele služby ve vazbě na udržení zaměstnání, zvýšené akceptace ze strany rodiny a okolí, materiální stabilizace a na rozvoj neformálních společenských vazeb vč. partnerských a rodinných.

Sociální rehabilitace si klade za cíl zejména postupnou rehabilitaci celkových schopností klienta, negativně poznamenaných pobytem ve výkonu trestu:

- ztrátou kontaktu se společenským prostředím,

- většinou malým nebo žádným pracovním zařazením,

- absencí hlubších osobních vztahů, rozpadem rodiny, minimálním soukromím, snížené sebevědomí atd.

Cílová skupina služby:

- osoby ve a po VTOS 

Aktivity projektu

- kontaktování a návštěvy odsouzených před koncem VTOS skrze iniciativu odsouzených, rodin odsouzených a sociálních pracovníků věznice, sociálních kurátorů apod. 

- sestavení plánu kroků pro úspěšný návrat z vězení s uživatelem 

- poradenské besedy pro odsouzené v poslední části trestu, rovněž za účasti zaměstnavatelů

- pomoc a nácvik hospodaření s financemi uživatele

- nácvik dovedností nutných k úředním úkonům (asistence při jednáních s úřady)

- asistence při hledání dostupného ubytování

- nácvik jednání se zaměstnavateli a asistence při hledání práce (možnost telefonovat, napsat e-mail, hledat práci na internetu apod.)

- řešení a nácvik řešení situací obtížných pro uživatele 

-psychologické poradenství (řešení psychických problémů, zprostředkování adiktologických služeb, práce na motivaci a zvýšení sebedůvěry, rodinné poradenství aj.)

-vedení uživatele k péči o vzhled, o osobní hygienu, k důrazu na solidní vystupování, na včasnost, na schopnost samostatného jednání a vyjednávání, obraně svých práv vůči institucím, zaměstnavatelům apod.

Působnost služby

Služby se realizují ve věznicích, v poradně Za branou (Krakovská 21, Praha 1) a v terénu zejména v Praze, ve Středočeském kraji, v Ústeckém kraji, v Kraji Vysočina, v Moravskoslezském kraji, případně jinde podle zájmů a potřeb odsouzených a osob z vězení propuštěných. Formou služby je rovněž poradenství telefonické, on-line poradna a korespondenční.

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj