ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Název služby: „Poradenství a asistence osobám vracejícím se z VTOS s důrazem na jejich rodinné zázemí

Forma posyktování: terénní a ambulantní

Obecným cílem služby je pomoc osobám ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění z něj skrze poskytování odborného poradenství za účelem:

- prevence sociálního propadu na svobodě a možné recidivy

- posilování rodinného zázemí odsouzených včetně rodičovské role

Cílová skupina služby:

- osoby ve a po výkonu trestu odbětí svobody, příp. osoby podmíněně odsouzené 

- odsouzení rodiče

- rodiny odsouzených

Odborné poradenství si klade za konkrétní cíl vedle přípravy uživatelů služby na propuštění rovněž posilování jejich rodinného zázemí. Jednak skrze poradenství jejich rodinám, jednak skrze specializované poradenství zaměřené na zvládnutí orientace v rodičovských právech, právech dětí a formální komunikace s pěstouny a dětskými domovy pečujícími o jejich děti. Součástí rodinného poradenství je rovněž úvod do psychologie dětí a poradenství zaměřené na optimální komunikaci odsouzeného rodiče s dětmi.

Aktivity služby

A/oblast návrat z vězení

- kontaktování a návštěvy odsouzených před koncem VTOS 

- sestavení plánu kroků pro úspěšný návrat uživatele služby z vězení 

- poradenství formou individuálních pohovorů

- sociální a právní poradenství formou prezentací a besed pro odsouzené

Témata poradenství: dluhy, závazky, občanské a rodinné právo, podmíněné propuštění z VTOS, orientace v sociálních službách, možnostech ubytování, možnostech hledání a nalezení zaměstnání, v systému hmotné nouze apod.

B/oblast rodina odsouzeného

 - přednášky s besedami na téma rodičovských práv, práv dětí, práv pěstounů, rozsahu kompetencí OSPOD, soudů, dětských domovů (DD)

- Individuální poradenství odsouzeným rodičům ve věznicích: řešícím absenci kontaktu s dítětem, vzájemnou komunikaci, konflikty s pečujícími osobami, DD, roli OSPOD apod.

 - individuální právní a sociální poradenství rodinám a blízkým odsouzených a osob po VTOS (chod vězeňství, práva a povinností odsouzených, nabídka postpenitenciárních služeb, oblast podmíněného propuštění)

Působnost a formy služby

Služby poskytujeme zejména v Praze, ve Středočeském kraji, dále v Ústeckém kraji, v Kraji Vysočina, v Moravskoslezském kraji a v Karlovarském kraji, podle zájmu věznic, odsouzených a osob po VTOS a jejich rodin i jinde. Pro Prahu a SK je adresa služby Krakovská 21, Praha 1, v dalších krajích pouze terénní forma. Formou služby je rovněž poradenství telefonické, on -line a korespondenční.


SOCIÁLNÍ REHABILITACE

ID: 5566013

Kde nás najdete: Krakovská 21, Praha 1, vedoucí služby: Mgr. Martina Mossoczy

Kontakt: 775 722 784, zabranou@gmail.com   

Tato služba je určena mužům a ženám starším 18 let, kteří se na OS Za branou, z.s. obracejí s žádostmi o pomoc při přípravě na propuštění, a také  těm, kteří již brány věznice opustili a zjišťují, že obtížně zvládají návrat do běžného života. Posláním služby je snížit rizika jejich sociálního propadu a prevence možné recidivy.

V praxi to znamená, že lidem, kteří se rozhodnou využít našich služeb, pomůžeme, aby bez větších obtíží například:

 1. uměli pojmenovat své potřeby či názory a nekonfliktně je prosazovat; nevázali se na jediný způsob řešení problému,

 2. dávali přednost zákonému způsobu jednání (např. legálně pracovali, uměli si práci udržet),

 3. budovali vztahy, které jim přinášejí pozitivní hodnoty (rodinné, partnerské, přátelské aj.),

 4. dbali na svůj zevnějšek a způsoby vystupování,

 5. zvládali své emoce při obstarávání svých záležitostí (např. při jednání s úřady),

 6. uměli rozvážně nakládat se svými finančními prostředky (vč. plnění závazků jako je placení vyživovací povinnosti, nájmu, atd.),  

 7. smysluplně využívali svůj volný čas,

 8. orientovali se ve svých právech a povinnostech,

 

Službu může zájemce kontaktovat telefonicky, písemně, e-mailem nebo osobně (poradnu v Krakovské ulici doporučujeme navštívit po předchozím objednání, můžeme si tak na vás vyhradit dostatek času).

Dle možností působíme přímo ve věznicích (zejména v Praze, ve Středočeském kraji, v Ústeckém kraji, v Kraji Vysočina, v Moravskoslezském kraji).

Konkrétně nabízíme např.:

 • podporu při zajištění a udržení si bydlení  

 • pomoc s finanční rozvahou; praktické návody, jak hospodařit s penězi

 • nácvik dovedností potřebných při vyřizování svých osobních záležitostí (např. přijímací pohovor, jednání s úřady, lékaři, zaměstnavateli, majiteli domu aj.) popř. včetně doprovodu

 • nácvik chování a komunikace v různých společenských situacích, pomoc se zvládání zátěžových situací

 • podporu při organizaci volnočasových aktivit,

 • podporu v rozvoji dovedností nezbytných pro zajištění péče o rodinu a nezletilé děti,

 • pomoc s orientací v sociálních dávkách, v právech a povinnostech občana, v pracovně - právní problematice.

 

 

 

Vyhledávání

© 2010-2016 Za branou, tel.: 775 722 784, zabranou@gmail.com zodpovědný redaktor: Jiří Mataj